JAKOŚĆ, ŚRODOWISKO i BHP

Rzetelnie realizujemy
wyznaczone cele

ISO 14001:2015

Wdrożenie systemu zarządzania
środowiskiem

ISO 9001:2015

Wdrożenie systemu
zarządzania jakością

ISO 45001:2018

Wdrożenie systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy

Polityka jakości, środowiska i BHP

Głównym celem jakościowym FIBRAIN Spółka z o.o. w Zaczerniu przy sprzedaży, produkcji, serwisie oraz doradztwie projektowo-koncepcyjnym materiałów i urządzeń elektroinstalacyjnych do budowy sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych jest spełnianie potrzeb, oczekiwań i wymagań Klientów oraz innych Stron Zainteresowanych, a także przestrzegania wymagań prawnych i innych oraz obowiązujących norm, w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Politykę jakości, środowiskowa i BHP realizujemy przez:

 • analizę rynku i stałe poszerzanie oferty handlowej i produkcyjnej;
 • realizację zakupów u renomowanych i kwalifikowanych dostawców posiadających System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego oraz System Zarządzania BHP;
 • oferowanie całościowych rozwiązań telekomunikacyjnych mając na uwadze jakość dostarczonych produktów oraz proponując nowoczesne rozwiązania zgodne z najnowszymi trendami, uwzględniającymi ekologiczne podejście;
 • produkcję włókna, kabli oraz nowoczesnego osprzętu światłowodowego wykorzystywanego w branży telekomunikacyjnej, przemysłu i automatyki oraz sieci miejskich przy wykorzystaniu najnowocześniejszych maszyn. Własne produkty opracowujemy od podstaw, a ich powstawanie kontrolujemy na każdym etapie;
 • profesjonalizm, oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia zewnętrzne jak również wewnętrzne;
 • zwiększanie świadomości wszystkich pracowników w zakresie aspektów środowiskowych i zagrożeń na stanowiskach pracy poprzez szkolenia związane z ochroną środowiska i BHP;
 • motywowanie pracowników do zachowań przyjaznych środowisku oraz zaangażowaniu ich w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom związanym z pracą oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;
 • współpracę z odbiorcami w zakresie eksploatacji systemów i urządzeń oraz gwarantowaną obsługę serwisową i dostępność części zamiennych;
 • reagowanie na potrzeby i propozycje zgłaszane przez naszych Klientów;
 • prowadzenie szkoleń technicznych i produktowych dla odbiorców towarów, produktów i usług;
 • podejmowanie ciągłych działań w zakresie minimalizowania oddziaływania na środowisko, w tym zapobieganie zanieczyszczeniom, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i minimalizację odpadów technologicznych;
 • spełnianie wymagań prawnych oraz dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wsparcie techniczne i jakościowe przez przyzakładowe laboratoria w zakresie optymalnego zastosowania oferowanych produktów, towarów i urządzeń;
 • wdrażanie najnowszych światowych rozwiązań naukowo-technicznych na rynek wewnętrzny i zagraniczny z tak zwanym wyprzedzeniem produktu;
 • kształtowanie przekonań, że za jakość, wizerunek i markę firmy odpowiedzialny jest każdy pracownik na swoim stanowisku pracy i przy każdym kontakcie z klientem.

Mamy świadomość, że Klienta zdobywa się miesiącami
lub nawet latami, a traci się go w ułamku sekundy.

Marcjanna Chrostowska
Kierownik Działu Zapewnienia Jakości

Odpowiedzialność w ochronie środowiska

Grupa FIBRAIN, jako odpowiedzialny przedsiębiorca, dba o naturalne i czyste środowisko. Wszyscy pracownicy na różnych stanowiskach i w pracy z różnymi technologiami podejmują intensywne działania mające na celu ochronę ekosystemów i zasobów naturalnych, m.in.:

 • minimalizujemy emisję zanieczyszczeń
 • minimalizujemy odpady poprodukcyjne
 • stosujemy materiały i komponenty nieszkodliwe dla środowiska
 • segregujemy odpady
 • postępujemy zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania środowiskiem certyfikat ISO 14001:2015

Pliki do pobrania

Mając na uwadze nasze starania o zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę zdrowia oraz dbałość o ochronę środowiska powstała instrukcja dla przedstawicieli firm zewnętrznych „ZASADY BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA W FIBRAIN SP. Z O. O.”.

Przedstawicieli firm zewnętrznych (tj. firm dostawczych, odbiorczych oraz firm świadczących usługi na terenie i w obiektach należących do FIBRAIN Sp. z o. o.) prosimy o zapoznanie się z zapisami ww. instrukcji oraz przestrzeganie jej zaleceń i zapisów w czasie pobytu w FIBRAIN Sp. z o. o.

Rola gospodarstw domowych w recyklingu zużytego sprzętu