Polityka prywatności

FIBRAIN Sp. z o.o. dąży do spełnienia wszystkich wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem i prywatnością informacji, szczególnie w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych. Zaufanie Państwa jest dla nas najważniejsze, a skuteczna ochrona informacji, poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, stanowi priorytet w naszej działalności.

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób, w jaki FIBRAIN Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami.

I. Informacje ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób, w jaki FIBRAIN Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe, uzyskane w różnych sytuacjach biznesowych, w tym za pośrednictwem niniejszej Portalu.
 • Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Państwu ochrony prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Dane osobowe – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej znajdują się informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest FIBRAIN Sp. z o.o. z siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F (zwanym dalej „FIBRAIN”).
 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila daneosobowe@fibrain.pl lub pisemnie na adres FIBRAIN Sp. z o.o. ul. Innowacyjna 14, 36-060 Głogów Małopolski z dopiskiem „Dane osobowe”.
 • Państwa dane osobowe uzyskane: przy zawieraniu oraz w trakcie trwania umowy lub świadczeniu usług, poprzez relacje handlowe (np. realizacja procesów oferowania, zamówień, reklamacji, obsługi klienta) lub w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez FIBRAIN wykorzystujemy w następujących celach:
 • a. podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem stosownej umowy regulującej zasady współpracy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a;
 • b. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług, tymi umowami są również regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • c. wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO) np.:
  – wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
  – udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami;
 • d. marketingu bezpośredniego produktów i usług FIBRAIN (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • e. w celu subskrypcji bezpłatnych newsletterów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • f. zapewnienia realizacji usług szkoleniowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • g. przeprowadzania badań i analiz rynkowych, w tym dotyczących poziomu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • h. dokonania procesu obsługi, w tym rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • i. dostarczenia informacji marketingowych (obejmujących informacje na temat produktów i usług oferowanych przez FIBRAIN w zakresie zgodnym z wyrażonymi przez Państwa preferencjami) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • j. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową/świadczonymi usługami art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Państwa umowy/świadczenia usług, przez okres do czasu zakończenia jej/ich realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych w zakresie określonym w pkt. III powyżej ,a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy/świadczenia usług, do czasu wycofania tej zgody.
 • Przewidywane kategorie odbiorców danych: spółki powiązane z Administratorem danych (na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych), podwykonawcy naszych usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 • Zebrane dane osobowe mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do spółki powiązanej z Administratorem danych znajdującej się w państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Państwa rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy FIBRAIN, a powiązaną spółką, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych osobowych przyjęte przez Komisję Europejską.
 • FIBRAIN pragnie zapewnić Państwa, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Państwu następujące prawa:
 • a. prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w celach analitycznych.
 • b. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • c. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych
 • d. (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
 • e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • f. podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.
 • W przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, FIBRAIN może przekazywać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany adres email. Ponadto, w przypadku wyrażenia dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), FIBRAIN będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika Zarejestrowanego, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

III. Informacje o formularzach

 • Spółka ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o jego użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Spółkę zależy od wyrażenia przez nią zgody.
 • Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, wersji przeglądarki).
 • Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza:
  – w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego,
  – w celu subskrypcji bezpłatnych newsletterów,
  – komunikacji z Użytkownikiem,
  – zapewnienia realizacji usług szkoleniowych,
  – dostarczenia Użytkownikowi informacji marketingowych (obejmujących informacje na temat produktów i usług oferowanych przez Spółkę w zakresie zgodnym z wyrażonymi przez Użytkownika preferencjami),
  – ułatwienia wymiany treści za pośrednictwem mediów społecznościowych,
  – przeprowadzania badań i analiz rynkowych, w tym dotyczących poziomu satysfakcji klientów.

IV. Informacja o plikach cookies

 • Podczas wizyt na Portalu na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.
 • Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje Użytkownika.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, preferencje językowe oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • a. konfiguracji Portalu
  – dostosowania oraz optymalizacji zawartości Portalu do preferencji Użytkownika.
  – rozpoznania urządzenia Użytkownika Portalu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  – zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  – zapamiętania historii odwiedzonych stron Portalu w celu rekomendacji treści,
  – rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…
 • b. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
  – utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  – poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Portalu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  – optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Portal.
 • c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • d. reklamowych,
 • e. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Portalu.
 • W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 • a. sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • b. stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony
  w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Portalu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 • Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 • Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików „cookies” jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w poszczególnych przeglądarkach internetowych w następujący sposób:
  – w przeglądarce Internet Explorer
  – w przeglądarce Mozilla Firefox
  – w przeglądarce Chrome
  – w przeglądarce Opera
  – w przeglądarce Safari

V. Zasady użytkowania

 • Informacje zawarte na stronie Portalu nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
 • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych na Portalu i nie podejmuje się ich aktualizacji.
 • Niektóre informacje podane w Portalu mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji.
 • Użytkownik nie może dystrybuować, modyfikować, przekazywać, używać, przesyłać lub wykorzystywać treści zamieszczonych w Portalu w tym tekstów, obrazów, nagrań audio i wideo do celów publicznych lub handlowych, bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki. Spółka nie gwarantuje ani nie oświadcza, że wykorzystanie przez Użytkownika materiałów wyświetlanych na tej stronie internetowej nie narusza praw osób trzecich.
 • Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialna finansowo za żadne szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność w rezultacie wejścia na Portal, skorzystania z niej lub jej przeglądania albo w rezultacie pobierania jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, nagrań wideo lub audio z tej strony internetowej.
 • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Portalu, oraz za przerwy w dostępności.
 • Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Portalu.
 • Wszelkie znaki handlowe, towarowe, oznaczenia usług, nazwy handlowe i logotypy są własnością Spółki. Wykorzystanie przez Użytkownika znaków towarowych, handlowych umieszczonych na Portalu jest surowo zabronione.

VI. Informacje dodatkowe

 • Spółka ma wdrożone odpowiednie środki techniczne, fizyczne, prawne oraz organizacyjne, które są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności oraz danych osobowych.
 • Żaden system transmisji danych przez Internet, ani żaden system przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczny. W razie uznania przez Użytkownika, iż interakcja z Portalem nie jest już bezpieczna, należy niezwłocznie poinformować Spółkę o tym fakcie.
 • W razie konieczności przekazania Danych Osobowych usługodawcy, taki usługodawca zostanie starannie wybrany przez Spółkę i będzie zobowiązany do stosowania odpowiednich środków w celu ochrony poufności oraz bezpieczeństwa Danych Osobowych
 • Spółka nie będzie świadomie zbierać i przetwarzać danych osobowych pochodzących od osób niepełnoletnich. Osoby małoletnie proszone są o nie podawanie danych osobowych przez Portal.
 • Polityka Prywatności poddawana jest okresowym aktualizacjom. Zmiany mogą być dokonywane dowolnym czasie w celu uwzględnienia zmian wymogów biznesowych oraz prawnych.
 • Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Polityki Prywatności.
 • Korzystanie z Portalu oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z Polityką Prywatności jest niezbędne. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Portalu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Użyte definicje:

 • „Spółka” – FIBRAIN Sp. z o.o. 36-062 Zaczernie 190
 • „Portal” – serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.fibrain.pl, www.fibrain.com oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego Portalu.
 • „Urządzenie” – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu.
 • „Użytkownik” – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Portalu.