Warunki gwarancji
Przedmiot gwarancji 
Na określonych niżej warunkach FIBRAIN Sp. z o.o. udziela nabywcy gwarancji jakości na wyszczególniony w tabeli 1 sprzęt informatyczny, zwany dalej "Sprzętem" i zobowiązuje się do nieodpłatnego naprawienia Sprzętu (usunięcia wady) w terminie określonym w pkt. 3 niniejszej karty gwarancyjnej 
 
Okres gwarancji 
Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszej karty gwarancyjnej, FIBRAIN Sp. z o.o. udziela nabywcy gwarancji na Sprzęt, której okres liczony jest od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży. Długości okresów gwarancji wyszczególnione są w tabeli 1. 
 
Terminy napraw 
Ujawnione w okresie gwarancji wady będą naprawiane najpóźniej w terminie 21 dni od dnia dostarczenia FIBRAIN Sp. z o.o. Sprzętu ze stwierdzoną wadą. FIBRAIN Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć starań celem usunięcia wady w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Sprzętu. 
 
Zasady gwarancji 
Nabywca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt ze stwierdzoną wadą do działu serwisowego FIBRAIN Sp. z o.o. (adres poniżej). Sprzęt musi być dostarczony w opakowaniu fabrycznym. Do przesyłki powinna być dołączona niniejsza karta gwarancyjna. W przypadku niedostarczenia przez Nabywcę karty gwarancyjnej FIBRAIN Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej. 
 
Do dokonywania naprawy gwarancyjnej uprawniony jest wyłącznie dział serwisowy FIBRAIN Sp. z o.o.. Jakiekolwiek naprawy Sprzętu dokonywane przez Nabywcę poza działem serwisowym FIBRAIN Sp. z o.o. powodują utratę gwarancji. 
 
Sprzęt ze stwierdzoną przez Nabywcę wadą może być poddany przez FIBRAIN Sp. z o.o. testom mającym na celu stwierdzenie i lokalizacje wady. Jeśli przeprowadzone testy nie potwierdzą istnienia stwierdzonej przez Nabywcę wady jak również nie wskażą na istnienie innej, nie stwierdzonej przez Nabywcę wady objętej gwarancją,FIBRAIN Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami. 
 
Nabywcy przysługuje prawo wymiany Sprzętu na nowy, jeśli:
 • usunięcie wady jest niemożliwe lub niecelowe
 • w okresie gwarancji urządzenie było czterokrotnie naprawiane i nadal występują wady uniemożliwiające eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.
 • w przypadku wymiany urządzenia na nowe lub jego naprawy okres gwarancji wydłuża się o czas pozostawienia urządzenia w dziale serwisowym FIBRAIN Sp. z o.o.
 
Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancji jest:
 • dostarczenie sprzętu w oryginalnym opakowaniu i z oryginalnym wyposażeniem (instrukcje, dyskietki, kable itd. )
 • dostarczenie wraz z urządzeniem wypełnionej karty gwarancyjnej
 • dostarczenie sprzętu z nienaruszoną plombą gwarancyjną
 
Zakres gwarancji
Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia spowodowane wadami materiałowymi. W szczególności gwarancją nie są objęte : 
 • uszkodzenia spowodowane niezgodną z instrukcją obsługi instalacją i montażem
 • uszkodzenia spowodowane niezgodnym z instrukcją korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem, konserwacją Sprzętu.
 • uszkodzenia będące następstwem działania czynników zewnętrznych takich jak : promieniowanie, pole magnetyczne.
 • uszkodzenia powstałe w wyniku działania zewnętrznych czynników chemicznych, termicznych, lub będące następstwem działania urazów mechanicznych. spowodowane działaniem lub zaniechaniem Nabywcy.
 • uszkodzenia będące następstwem zwarcia znajdującej się poza Sprzętem instalacji elektrycznej
 • uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej.
 • uszkodzenia wynikłe z eksploatacji sprzętu w skrajnie niekorzystnych warunkach np. duże zapylenie, wilgotność powietrza itp. .
 • wyroby z uszkodzoną obudową oraz wyroby nie posiadające oryginalnych części.
 
Utrata uprawnień gwarancyjnych
Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w razie:
 • dokonania przeróbek, zmian konstrukcyjnych, lub napraw wykonanych przez osoby nieuprawnione.
 • stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia, zerwania lub zakrycia w sposób uniemożliwiający identyfikację:

a) plomb gwarancyjnych

b) numerów seryjnych, bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt

 

Ograniczenie odpowiedzialności
FIBRAIN Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności: 
 • za utracone w wyniku wystąpienia wady dane oraz oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie
 • z tytułu poniesionych przez Nabywcę kosztów odtworzenia danych i ponownej instalacji oprogramowania lub jego ponownego nabycia i uzyskania licencji
 • za szkody i utracone korzyści nabywcy wynikające z konieczności naprawy Sprzętu
 • za szkody i utracone korzyści nabywcy wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej Sprzętu
 • z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzętu
 
Postanowienia dodatkowe
Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie Nabywcy. FIBRAIN Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do usunięcia wady Sprzętu, jeżeli dokument gwarancyjny zostanie przedstawiony przez inną osobę niż Nabywca. 
 
W wypadku utraty lub zniszczenia niniejszej Karty Gwarancyjnej duplikat nie będzie wystawiany.
 
Warunkiem ważności niniejszej Karty Gwarancyjnej jest jej podpisanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Nabywcy zgodnie z przepisami.
 
Źródło: Formularz (ISO 9001: Karta Gwarancyjna F-7.2-05)
×

Pliki cookies w naszym serwisie.

Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.