Regulamin

 REGULAMIN FIBRAIN SP. Z O.O.

UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez firmę FIBRAIN Sp. z o.o., w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 190F, NIP: 8130336808, REGON: 690216613, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113958 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 124 440,00 PLN, adres korespondencyjny: Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski, zwaną dalej „Organizatorem”

 

Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym Regulaminie.

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

Szkoleniu - należy przez to rozumieć zajęcia pozaszkolne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, prowadzone przez Organizatora, pracowników Organizatora, lub Personel Organizatora posiadający jego upoważnienie w tym zakresie.

Uczestniku szkoleń – należy przez to rozumieć każdą pełnoletnią osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, która samodzielnie zakwalifikowała się na Szkolenie oraz przy Szkoleniach odpłatnych, która dokonała za nie opłaty oraz osobę skierowaną na Szkolenie przez inna osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (kierującego na Szkolenie),która zakwalifikowała się na Szkolenie i za którą opłatę uregulowała osoba ją kierująca.

Dokumentach rekrutacyjnych– należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy, oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz udostępnienie i wykorzystanie wizerunku, znajdujące się na stronie www.fibrain.pl.

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w Szkoleniach realizowanych przez Organizatora.

2. Uczestnictwo w Szkoleniach jest dobrowolne. Uczestnik rekrutując na Szkolenie, a kierujący Uczestnika na Szkolenie, zgłaszając Organizatorowi kierowane osoby, tym samym akceptuje wszystkie zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia.

3. Do prowadzenia Szkoleń Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę charakteryzującą się rozległa wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz odpowiednie pomieszczenia do prowadzenia zajęć, wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne.

 

§2

Rekrutacja na szkolenia

 

1. Każdorazowo informacje o otwarciu rekrutacji na szkolenia (dalej Ogłoszenie) będą umieszczane na stronie internetowej Organizatora, jak również na jego profilu facebook.

2. Ogłoszenie zawierać będzie co najmniej: tematykę szkolenia, plan szkolenia, termin, miejsce, cenę netto, czas trwania, liczbę miejsc wolnych, minimalną liczbę Uczestników, osoby z którymi należy się kontaktować w sprawie rejestracji oraz udziału w szkoleniu.

3. Osoby podane w Ogłoszeniu dotyczącym organizacji przez Organizatora szkolenia, będą upoważnione do reprezentacji Organizatora w kwestiach organizacyjnych i administracyjnych. Osoby te, nie są uprawnione do zmiany niniejszego Regulaminu, podpisywania w imieniu Organizatora umów, zaciągania zobowiązań, rozporządzania mieniem Organizatora.

4. Z zastrzeżeniem ust 12 i 13, warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie przez kandydata Dokumentów rekrutacyjnych, przekazanie ich do Organizatora, otrzymanie zwrotnej informacji od Organizatora o zakwalifikowaniu na Szkolenie oraz, przy rekrutacji na Szkolenie płatne, dokonanie właściwej opłaty.

5. Przy Szkoleniach bezpłatnych o zakwalifikowaniu się na Szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszenia, tj. moment doręczenia Organizatorowi kopi dokumentów rekrutacyjnych. W momencie wyczerpania limitu miejsc nie będzie prowadzona dodatkowa rekrutacja. O niezakwalifikowaniu się kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub w formie e-mail na adres do kontaktu podany w formularzu zgłoszeń.

6. Uczestnik wypełnia dokumenty rekrutacyjne w formie pisemnej bądź elektronicznej.

7. Uczestnik w formularzu zgłoszeń podaje między innymi swój adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu. Formularz zgłoszeń zawiera zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w § 8 Regulaminu oraz zgodę na udostępnianie wizerunku o której mowa w § 9 Regulaminu.

8. Uczestnik dostarcza oryginały lub kopie dokumentów rekrutacyjnych w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora,  lub elektronicznej za pomocą poczty e-mail bądź przekazu fax za potwierdzeniem odbioru, przy czym moment otrzymania elektronicznego potwierdzenia lub innego automatycznie generowanego przez system, traktowany będzie jako chwila skutecznego doręczenia.

9. Zgłoszenia na szkolenia odbywać się będą tylko przez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie fibrain.pl w zakładce Szkolenia.

10. Udział w szkoleniu jest płatny lub bezpłatny. Przy Szkoleniach płatnych za udział w szkoleniu Organizator wystawi Uczestnikowi lub osobie kierującej Uczestnika na Szkolenie, fakturę VAT.

11. Podana w ogłoszeniu cena Szkolenia jest ceną netto, za każdego Uczestnika Szkolenia, do której, w przypadku wystawienia przez Organizatora faktury VAT, doliczony zostanie podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

12. W przypadku w którym na Szkolenie nie zakwalifikuje się minimalna liczba Uczestników, podana w Ogłoszeniu, Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) rezygnacji z przeprowadzenia Szkolenia,

b) przeprowadzenia Szkolenia w innym terminie.

13. W wypadku organizacji Szkoleń płatnych, w sytuacji opisanej w ust 12 pkt a, Organizator niezwłocznie zwróci wniesioną wcześniej, przez Uczestnika lub osobę kierującą Uczestnika na Szkolenia, cenę Szkolenia.

14. W każdym wypadku, o zajściu sytuacji opisanej ust 12 pkt a oraz b, Uczestnicy niezwłocznie zostaną poinformowani telefonicznie oraz w formie e-mail na adres do kontaktu podany w formularzu zgłoszeń.

15. W przypadku przesunięcia terminu Szkolenia (ust 12 pkt b), Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyznaczeniu nowego terminu Szkolenia oraz możliwości rezygnacji z udziału w nim. Rezygnacja dokonana zgodnie z zapisami § 5 ust 2 i 3, może być zgłoszona w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji o wyznaczeniu nowego terminu Szkolenia. Przy Szkoleniu płatnym, wniesiona wcześniej cena Szkolenia, zostanie przez Organizatora zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o rezygnacji ze Szkolenia.

15. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika zwrotnej informacji od Organizatora o zakwalifikowaniu się na Szkolenie oraz przy Szkoleniach płatnych dokonania przez niego opłaty, zostaje zawarta pomiędzy Stronami umowa uczestnictwa w Szkoleniu, na podstawie której Organizator zobowiązany będzie do realizacji Szkolenia na warunkach wynikających z Ogłoszenia i niniejszego Regulaminu, a Uczestnik do uczestnictwa w Szkoleniu na zasadach wynikających z Dokumentów rekrutacyjnych oraz niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust 12,13,14, 15 powyżej.

 

§3

Organizacja szkoleń

 

1. Szkolenia odbywają się w terminach podanych w Ogłoszeniu oraz Kalendarzu szkoleń znajdujących się na stronie fibrain.pl w zakładce Szkolenia >> Terminy i rejestracja.

2. Szkolenia składają się z Wykładu (części teoretycznej) oraz Warsztatów (części praktycznej), chyba, że co innego wynika z programu Szkolenia.

3. Każda grupa szkoleniowa składa się z maksymalnie 20 Uczestników. W uzasadnionych przypadkach liczba uczestników może być wyższa lub niższa.

4. Szkolenia są prowadzone w dni robocze (tj. od pon. - pt.), w godzinach od 8 – 18. Dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia dnia szkoleniowego będą podane dla każdego szkolenia osobno w Ogłoszeniu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem Szkolenia, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną, na podane przez nich w formularzu zgłoszeń numery oraz adresy do kontaktu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia lub zakończenia Szkolenia, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną, na podane przez nich w formularzu zgłoszeń numery oraz adresy do kontaktu.

7. Podczas Szkolenia Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi:

- Materiały szkoleniowe, w tym notatnik, długopis.

- Imienny Certyfikat – wystawiony pod warunkiem wzięcia udziału w Szkoleniu oraz zaliczenia testu sprawdzającego,

- Wyżywienie, przy czym przy organizacji Szkoleń bezpłatnych wyżywienie obejmuje napoje i przekąski dostępne podczas Szkolenia oraz przerw kawowych, a przy Szkoleniach płatnych wyżywienie prócz napojów i przekąsek jak wyżej obejmuje również posiłek gorący.

8. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca Szkolenia.

 

§4

Obowiązki Uczestnika

1. Każdy Uczestnik potwierdza swój udział na liście obecności własnoręcznym podpisem.

2. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do wypełniania w trakcie szkolenia ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających.

3. Podczas trwania Szkolenia obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających.

4. Surowo zabrania się przystępowania przez Uczestnika do Szkolenia, w stanie po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających.

5. Palenie papierosów dozwolone jest jedynie podczas ustalonych przerw i w wyznaczonym do tego miejscu.

6. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych ograniczeń traktowane będzie jako rażące naruszenie zasad niniejszego Regulaminu, które prowadzić może do wykluczenia ze Szkolenia zgodnie z  § 10 ust 3 Regulaminu.

 

§5

Rezygnacja ze Szkolenia

 

1. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w Szkoleniu (odstąpić od umowy uczestnictwa w Szkoleniu) na następujących zasadach:

a) Rezygnacja z udziału w Szkoleniu wcześniej niż siódmego dnia roboczego przed terminem Szkolenia, w przypadku Szkoleń płatnych, zobowiązuje Organizatora do zwrotu wniesionej przez Uczestnika lub osobę kierującą Uczestnika na Szkolenia ceny Szkolenia,

b) Rezygnacja z udziału w Szkoleniu na siedem lub mniej dni roboczych przed terminem Szkolenia, zobowiązuje Uczestnika lub osobę kierującą Uczestnika na Szkolenie, do pokrycia pełnej ceny Szkolenia (kara umowna),

c) Nieobecność Uczestnika na szkoleniu bez wcześniejszej rezygnacji, zobowiązuje Uczestnika lub osobę kierującą Uczestnika na Szkolenie, do pokrycia pełnej ceny Szkolenia (kara umowna),

d) Spóźnienie się Uczestnika na Szkolenie, w przypadku Szkoleń płatnych, zobowiązuje Uczestnika lub osobę kierującą Uczestnika na Szkolenie, do pokrycia pełnej ceny Szkolenia (kara umowna).

2. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu musi zostać złożona przez Uczestnika w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora, elektronicznej za pomocą poczty e-mail lub przekazu fax za potwierdzeniem odbioru, przy czym moment otrzymania elektronicznego potwierdzenia lub innego automatycznie generowanego przez system, traktowany będzie jako chwila skutecznego doręczenia.

3. Rezygnacja ze Szkolenia jest skuteczna wobec Organizatora od momentu jej doręczenia na wyżej wymienionych zasadach.

 

§6

Siła Wyższa

 

1. Za siłę wyższą uznaje się między innymi: chorobę prowadzącego szkolenie, nieoczekiwaną nieobecność prowadzącego szkolenie, klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których istnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Organizatora

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia spowodowanej działaniem siły wyższej w każdym czasie, co nie rodzi po jego stronie odpowiedzialności odszkodowawczej.

3. O zmianie terminu organizacji Szkolenia, Uczestnik niezwłocznie zostanie poinformowany  telefonicznie lub drogą elektroniczną, na podane przez niego w formularzu zgłoszeń numery oraz adresy do kontaktu.

 

§ 7

Klauzula poufności

 

1. Jeśli w związku z udziałem w Szkoleniu, Uczestnik w sposób nieuprawniony wszedł w posiadanie informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Organizatora, zobowiązuje się do nieujawniania, nieprzekazywania, niewykorzystywania tych informacji.

2. Wskazane w ust. 1 informacje, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, co do których Organizator podejmuje szczególne środki ich ochrony, obejmują w szczególności informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, dotyczące strategii marketingowych, klientów, używanych metodologii, narzędzi, cenników oraz zasad współpracy, oraz inne zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

 

 § 8

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Przy przetwarzaniu danych osobowych  Organizator przestrzega przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
 2. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z realizacją Szkolenia, w tym także ewaluacji, monitoringu, kontroli, sprawozdawczości, a w pozostałych przypadkach  w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
 1. administratorem Państwa danych osobowych jest FIBRAIN Sp. z o.o. z siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F (zwanym dalej „FIBRAIN”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Organizatorem w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 3. Przewidywane kategorie odbiorców danych: spółki powiązane z administratorem (na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych), podwykonawcy naszych usług, podmioty publiczne uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, trenerom współpracujący z Organizatorem w zakresie przeprowadzenia szkolenia,
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  3. dane dla celów marketingowych:
   - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody,
   - do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody,
   - w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Organizatora.,
   - do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
  4. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, Organizator nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila daneosobowe@fibrain.pl lub pisemnie na adres FIBRAIN Sp. z o.o. Rogoźnica 312 36-060 Głogów Małopolski z dopiskiem „Dane osobowe”

 

§ 9

Udostępnianie wizerunku

 

1. Uczestnik rekrutując na Szkolenie tym samym:

a) zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), wyraża zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas Szkolenia,

b) oświadcza, że wyrażenie zgody jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i nagrań z jego wizerunkiem w materiałach promocyjnych i umieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora (www.fibrain.pl) oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook.

2. Zgoda o której mowa w ust. 1 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie.

3. Wypełniając dokumenty rekrutacyjne na Szkolenie, Uczestnik jest proszony o wyrażanie zgody o której mowa w ust. 1.

 

§10

Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. O wprowadzonych zmianach, Organizator poinformuje Kandydatów na Szkolenia na oficjalnej stronie www.fibrain.pl oraz na swoim profilu w serwisie Facebook, a Uczestników telefonicznie lub drogą elektroniczną, na podane przez nich w formularzu zgłoszeń numery oraz adresy do kontaktu.

2. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie www.fibrain.pl  w zakładce Szkolenia >> Regulamin.

3. W trakcie trwania Szkolenia Organizator może wykluczyć Uczestnika w przypadku rażącego naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. Decyzje Organizatora w tym zakresie mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu. W takiej sytuacji, przy Szkoleniach płatnych, Uczestnikowi lub osobie kierującej Uczestnika na Szkolenie nie będzie przysługiwać zwrot wniesionej Ceny Szkolenia.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych ze Szkoleniem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

5. Zasady prowadzenia Szkolenia określa Ogłoszenie oraz niniejszy Regulamin, z tym, że w przypadku rozbieżności treści Ogłoszenia z zapisami Regulaminu, to zapisy Regulaminu mają pierwszeństwo w zastosowaniu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6. Wszelkie oświadczenia, zapytania i inne związane z realizacją niniejszej umowy, dla których nie zastrzeżono rygoru nieważności, kierowane będą przez Strony w formie pisemnej na adres korespondencyjny drugiej Strony, elektronicznej za pomocą poczty e-mail lub przekazu fax za potwierdzeniem odbioru, przy czym moment otrzymania elektronicznego potwierdzenia lub innego automatycznie generowanego przez system, traktowany będzie jako chwila skutecznego doręczenia.

7. Osoby inne niż pełnoletnie, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Szkoleniu na indywidualnie ustalonych z Organizatorem warunkach.

×

Pliki cookies w naszym serwisie.

Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.